Accessibility Links

“Isikuandmete kaitse on meie jaoks väga tähtis ja platvormi andmekaitse põhimõtted on järgmised.

Platvormiga seotud isikuandmeid hallatakse kooskõlas kõigi kehtivate eeskirjadega. Lehekülje kasutamine ja sellel konto loomine tähendab nõustumist siin kirjeldatud põhimõtetega. MOVING SCOPE peab kasutajate andmete kaitset ja turvalisust äärmiselt oluliseks ning tagab, et neid ei edastata kunagi ärilistel põhjustel kolmandatele isikutele.

Platvormil loodud kontole saab sisse logida üksnes kasutajatunnuse ja salasõna abil. Kasutajatunnus on kasutaja e-posti aadress. Konto loomiseks tuleb sisestada nimi ja e-posti aadress. Registreerujalt võidakse küsida ka muid andmeid (riik, sugu, vanuserühm), kuid nende esitamine ei ole kohustuslik. Kui MOVING SCOPE esitab lisaküsimusi, on see tõenäoliselt tingitud sellest, et partnerid vajavad filmide näitamise kohta teavet. Partneritele edastatud teave EI sisalda mingil juhul kasutajate nimesid ega e-posti aadresse ning on anonüümne.

Kasutajatega võetakse ühendust allkirjeldatud juhtudel.

Teenuse osutamise raames.

Kasutajale soovituste ja MOVING SCOPE’i puudutava info edastamiseks e-posti teel (see on vabatahtlik, nii et alates 25. maist 2018 peab kasutaja oma e-posti aadressi lisamise Festival Scope’i meililisti eraldi heaks kiitma). Kasutaja võib uudiskirjast igal ajal loobuda (kirja lõpus oleva lingi kaudu).

Rahvusvahelise (välis)õpilasauhinna asjus: iga kasutaja/õpilane peab nõustuma auhinna väljaandja (Unifrance Films) kehtestatud osalemistingimustega, sh mis puudutab linastuste arvu, filmide hindamist ja neist kirjutamist. See teave ei ole anonüümne. Rahvusvahelise õpilasauhinna projektis osalevaid kasutajaid/õpilasi loetakse Festival Scope’i liikmeteks ning seega peavad nad olema nõus saama teenuse kohta teavitusi.

Tehniliste aspektide ajakohastamiseks või sellel eesmärgil alltöövõtja määramiseks.

Teenuse- ja isikuandmete salvestamiseks (teenuse osutamise eesmärgil).

Partneritele (õiguste omanikele nende esindatavate filmide kohta / festivalidele ja organisatsioonidele) juurdepääsu andmiseks filmide näitamist puudutavatele üksikasjalikele andmetele, mis hõlmavad filmi pealkirja, näitamise kuupäeva ja kellaaega, riiki ja muid üksikasju). Kõik need andmed jäävad anonüümseks.

Teenuspartnerluse loomiseks kolmandatest isikutest ettevõtjatega.

Juriidiliste nõuete ja eeskirjade täitmiseks.

MOVING SCOPE võib eespool kirjeldatud üksikasjalikel eesmärkidel ja oma teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses edastada isikuandmeid ka riikide vahel ning säilitada teenuseandmeid ja sellega seotud isikuandmeid. Lisaks võivad MOVING SCOPE ja selle alltöövõtjad ajakohastada platvormi tehnilisi aspekte ja alustada teenuspartnerlust kolmandate osapooltega, tingimusel et seejuures järgitakse kõiki kohaldatavaid eeskirju.

MOVING SCOPE järgib oma majandusharus kasutatavaid asjakohaseid isikuandmete kaitse meetmeid ja standardeid. Ükski internetipõhine andmete edastamise viis ega elektroonilise salvestamise meetod ei ole siiski 100% turvaline, mistõttu ei ole võimalik tagada andmete absoluutset kaitstust. MOVING SCOPE’il puudub juurdepääs kasutajakontode salasõnadele. Kui isikuandmete töötlemise käigus selgub, et turvanõudeid on rikutud, teavitab MOVING SCOPE sellest asjaomast järelevalveasutust (CNIL), nagu on ette nähtud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklites 33 ja 34.

Kooskõlas Prantsusmaa 6. jaanuari 1978. aasta informaatika ja vabaduse seadusega (muudetud kujul) ning ELi 27. aprilli 2016. aasta määrusega 2016679 on kasutajal õigus oma isikuandmetele juurde pääseda ja neid muuta ning ta võib esitada oma andmetele juurdepääsuks ja nendega kõige ajakohasemas vormis tutvumiseks MOVING SCOPE’ile taotluse. Kasutajal on alaline õigus oma isikuandmeid näha ja neid muuta ning lisaks on tal ka võimalus paluda nende muutmist saidi veebihaldurilt (contact (at) festivalscope.com). Kasutaja pääseb oma isikuandmetele otse ligi veebisaidil rubriigis „Minu konto“. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel on kasutajal õigus esitada oma isikuandmete töötlemisele vastuväiteid. Õiguste kohta saab täpsemat teavet CNILi veebilehelt. Isikuandmete töötlemise kohta vastuväite esitamine võib päädida sellega, et teenust ei ole võimalik kasutada. Oma isikuandmete töötlemise kohta vastuväite esitamiseks tuleks kirjutada aadressil MOVING SCOPE, 59, rue de la Fontaine au Roi, 75011 Paris, France.

Kui kasutajate isikuandmete kasutamine MOVING SCOPE’is põhjustab kahju, vastutab MOVING SCOPE selle eest rubriigis „Kasutustingimused“ esitatud piiratud vastutuse klausli kohaselt.

MOVING SCOPE edastab kasutajate andmeid järgmistel tingimustel: sõsar- või emaettevõttele, kus kehtivad samad kasutustingimused või vähemalt samaväärset kaitset pakkuvad sätted, partnerettevõtetele, kes on sõlminud MOVING SCOPE’iga lepingu (vt määratlust eespool) ja kes suhtuvad andmekaitse-eeskirjadesse sama tõsiselt kui MOVING SCOPE, alltöövõtjatele, kes osutavad MOVING SCOPE’i nimel teenuseid (nt seadmete tellimine, maksed ja krediitkaardimaksed, hilinenud maksete käsitlemine, klienditeenindus või andmetöötlus), ettevõtte restruktureerimise korral, näiteks ettevõtete ühinemise või omandamise või MOVING SCOPE’i aktsiate olulise osa või kogupaki võõrandamise korral, ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kui see on seaduste järgi vajalik, sõlmib MOVING SCOPE käesoleva artikli alusel toimuvaks isikuandmete alltöövõtjatele edastamiseks Euroopa Komisjoni otsuse 2010/87/EL kohase konkreetse lepingu ning järgib standardtingimusi, mis kehtivad andmete edastamisel kolmandates riikides asuvatele alltöövõtjatele.

Platvorm võimaldab kasutajatel jagada platvormi sisu kolmandate isikute osutatavate teenuste ja eelkõige sotsiaalvõrgustike kaudu. Platvormil avaldatud teabe jagamiseks kolmandate isikute osutatavate teenuste kaudu on tavaliselt vaja, et kasutaja nõustuks ka kolmandate isikute osutatavate teenuste kasutustingimustega. Mõnikord on seejuures vaja jagada kolmandate isikutega ka infot, mis kasutaja on andnud MOVING SCOPE’ile. MOVING SCOPE ei vastuta selle eest, mis juhtub teabe jagamisel kolmandate isikute osutatavate teenuste kaudu, ning kasutajad kasutavad neid teenuseid omal riisikol ja vastavalt teenusepakkuja kasutustingimustele. Kui kasutaja jagab platvormil leiduvat teavet ja linke kolmandate isikute osutatavate teenuste kaudu, on neil kolmandatel isikutel võimalik saada teavet nii kasutaja enda kui ka tema tegevuse kohta meie platvormil.

Liige peab olema nõus saama Festival Scope Pro osutatavate teenuste kohta teateid ja äripakkumisi mis tahes viisil ja eelkõige e-posti teel. Liige võib saada kontoga seotud aadressile ka uudiskirju. Kui liige soovib elektroonilistest teadetest (näiteks uudiskirjadest) loobuda, siis tuleb klõpsata meililistist eemaldamise lingil, mis on olemas iga kirja lõpus.

Teenusest loobumine ja konto sulgemine. Kasutajal on õigus nõuda, et MOVING SCOPE kustutaks tema konto ja kõik sellega seotud andmed. Sellisel juhul on MOVING SCOPE’il kasutaja kontoga seotud info ja andmete kustutamiseks aega viis (5) päeva. MOVING SCOPE kustutab kasutaja e-posti aadressi ka oma uudiskirjade meililistist. Kasutajakonto sulgemiseks tuleb lõpetada ka liikmesus. Kõik käimasoleva perioodi eest makstud tasud jäävad teenuseosutajale ja neid ei hüvitata. Kasutaja maksab liikmemaksu kuni käimasoleva perioodi lõpuni.”

Download the app to view your purchased content!