Accessibility Links

Kasutustingimused FILMIDE VAATAMISE TINGIMUSED

1. Mõisted

Äriühing, meie – MOVING SCOPE SAS. Veebisaiti Festival Scope haldab MOVING SCOPE SAS, mille kapital on 169 000 eurot. Äriühing on registreeritud Pariisi äriregistris numbriga 519 405 401. Äriühingu peakontor asub aadressil 59, rue de la Fontaine au Roi, 75011 Paris. Äriühingut esindab Alessandro RAJA. Tel: +33173741914 Vastutav toimetaja: Alessandro RAJA Veebimajutusteenus: Shift72 Limited, Level 5, 149 Alexandra Street Hamilton Central, Hamilton 3204. New Zealand. Tel +64 7 838 1114 Ühilduvad seadmed – käesolevates tingimustes kirjeldatud platvormi kasutamiseks sobivad seadmed. Liige – isik, kes on esitanud nõutava teabe ja nõustunud platvormi liikmesusega. Liikmesusel on sellele vastav tähendus. Liikmekonto – konto, mida liige omab äriühingus platvormi sisu kasutamiseks platvormi kaudu. Platvormi sisu – film, teleseriaal või teleseriaali osa või mis tahes muu platvormil vaadatav saade või sisu. Platvorm – meie (ja/või meie nimel tegutsevate kolmandast isikust teenuseosutajate) hallatav digitaalse infosisu platvorm. Mõiste hõlmab kõiki platvormi lehekülgi ning kogu platvormil leiduvat teavet, materjali, teksti, graafikat ja kõiki vahendeid. Vaadatav sisu – platvormi sisu, mis on liikmele teatava ajavahemiku jooksul tasu eest vaatamiseks kättesaadav.

2. Tingimustega nõustumine

Äriühingu platvormil filmide vaatamine eeldab nõustumist käesolevate tingimustega. Need tingimused kujutavad endast õiguslikult siduvat kokkulepet äriühinguga. Platvormi kasutamine (hõlmab platvormile juurdepääsu, konto loomist ja platvormi sisu vaatamist) eeldab nende tingimustega nõustumist ja nende täitmist. Meiega saab platvormi asjus ühendust võtta leheküljel „Meist“. Jätame endale õiguse käesolevaid tingimusi muuta. Tingimuste muutmise korral saadame enne, kui võimaldame teil vaadata uut sisu, teie kontoga seotud e-posti aadressile teate uuendatud tingimuste kohta.

3. Platvormi kasutamine

Platvorm võimaldab vaadata platvormi sisu isiklikel eesmärkidel kooskõlas käesolevate tingimustega, sealhulgas konkreetsele sisule eriomaste tingimustega. Platvormi sisu vaatamiseks peab olema vähemalt 18aastane ja asuma territooriumil, kus selle sisu vaatamine on lubatud. Platvormi ei tohi kasutada ega püüda kasutada väljaspool seda territooriumi. Meil on õigus kasutada geofiltreerimise/geoblokeerimise tehnoloogiat, et kontrollida nõuetest kinnipidamist ja takistada platvormi kasutamist väljaspool lubatud territooriumi. Selle eest, et kõik isikud, kellel on kasutaja internetiühenduse kaudu platvormile juurdepääs, oleksid nendest tingimustest teadlikud ja täidaksid neid, vastutab kasutaja / konto omanik.

4. Tehnoloogianõuded

Kõik vajalikud korraldused platvormile juurdepääsuks teeb kasutaja. See hõlmab platvormiga ühilduva tehnoloogia valimist. Platvormi kasutamiseks on vaja ühilduvaid seadmeid, teatavat tarkvara (võib olla tasuline) ja internetiühendust. Need tegurid võivad platvormi kasutamist mõjutada ja need nõuded võivad igal ajal muutuda. Teeme mõistlikke jõupingutusi, et teid kõigist muudatustest teavitada.

5. Ühilduvad seadmed ja tarkvara

Süsteemi nõuded on üksikasjalikult esitatud kasutajatoe lehel. Platvorm ei pruugi töötada kõigi eespool nimetatud ühilduvate seadmetega, eelkõige vanemate seadmete, veebilehitsejate ja/või operatsioonisüsteemidega. Soovitame tungivalt kasutada kiiret internetiühendust.

6. Ostmine ja maksmine

Platvormi kasutamiseks tuleb luua konto ja nõustuda käesolevate tingimustega. Kui olete saanud platvormi liikmeks, on teil võimalik laenutada platvormi sisu. Platvormil on avaldatud sisu laenutamise tasud ja need teatatakse teile enne makse kinnitamist. Tasud muutuvad aeg-ajalt, ilma et sellest ette teatataks. Juba esitatud tellimust ei ole võimalik tühistada. Platvormi sisu kasutamisega seotud makseid töötleb kolmandast isikust makseteenuse osutaja. Platvormi sisu vaatamiseks tuleb maksesüsteemi sisestada krediitkaardi andmed. Kõiki süsteemi kaudu tehtavaid makseid töödeldakse SSL-protokolli (Secure Socket Layer) abil, mis krüpteerib tundliku teabe, et kaitsta kõigi kasutajate eraelu puutumatust. Kui kahtlustate, et platvormiga seoses on registreeritud petturlik krediitkaarditehing, pöörduge palun kaebuse lahendamiseks otse äriühingu poole. Äriühing teeb kolmandast isikust makseteenuse osutajaga koostööd, et pakkuda mis tahes kaebuse lahendamisel mõistlikku abi. Äriühing ei vastuta tingimuste rikkumisega kaasneva kahju eest, isegi kui tingimusi ei ole rikkunud teie, vaid meie kolmandast isikust makseteenuse osutaja. Kui teil on makseprotsessi kohta kaebusi, peate need esitama otse äriühingule.

7. Liikmekontod

Tähtis teave liikmekontode kohta: Ärge avaldage oma kontot puudutavat teavet kellelegi teisele. Kasutaja vastutab oma liikmekonto konfidentsiaalsuse ja turvalisuse tagamise ning kõigi sellel kontol või selle kaudu tehtavate toimingute eest ise. Äriühingut tuleb kõigist liikmekontoga seotud turvanõuete rikkumistest viivitamatult teavitada. Äriühing ei vastuta kahju eest, mis tuleneb liikmekonto loata kasutamisest. Liikmekonto loomine ja/või kasutamine kellegi teise nimel eeldab selle isiku nõusolekut ja vastutuse võtmist käesolevate tingimuste võimaliku rikkumise ja selle tagajärgede eest. Ilma loata kellegi teise kontole sisselogimine või sisse logida püüdmine on keelatud. Platvormiga liitudes ja seda kasutades olete nõus esitama täpsed ja täielikud andmed ning neid ajakohastama, et need püsiksid täpsed ja täielikud.

8. Platvormi sisu vaatamine

Liikmed saavad platvormi sisu vaadata voogedastuse kaudu. Platvormi sisu on kättesaadav ainult nendes piirkondades, kus konkreetse sisu vaatamine on lubatud. Platvormi sisu on ühilduvate seadmetega vaatamiseks kättesaadav alates sisu eest tasumise hetkest ja sõltuvalt internetiühenduse kiirusest järgmiselt: Platvormi sisu vaatamine Sisu on vaadatav kohe alates vaatamistasu maksmisest ja platvormil täpsustatud ajavahemiku jooksul. Sisu vaatamise võib katkestada ja vaatamist võib uuesti alustada. Peatamine, katkestamine ja uuesti alustamine ei pikenda vaatamiseks ette nähtud aega. Vaatamise võib katkestada ja seda saab hiljem jätkata. Sisu võib vaatamiseks ette nähtud aja jooksul vaadata piiramatu arv kordi. Platvormi sisu kasutamisega kaasneb tavaliselt suur andmeside maht. Platvormi sisu vaatamise tasu ei sisalda interneti kasutamise tasusid. Interneti kasutamise ja muude tasude eest, mida internetiteenuse osutaja võib platvormi sisule juurdepääsu eest nõuda, vastutab ainuisikuliselt kasutaja.

9. Platvormi teenus ja kättesaadavus

Meil on igal ajal õigus kas ette teatades või ette teatamata platvormi muuta, selle töö katkestada või lõpetada või platvormi sisu muuta, selle laenutamine katkestada või lõpetada. Me ei vastuta platvormi või platvormi sisu kättesaamatuse eest, kui kasutaja on rikkunud mõnda käesolevatest tingimustest, või kättesaamatuse eest, mis ei sõltu meie tahtest. Kui olete platvormi sisu eest maksnud, kuid me ei ole seda teile kättesaadavaks teinud, siis piirdub meie vastutus platvormi sisu laenutamise tasuga. Kõik meie veebisaidil loetletud filmid ei ole vaadatavad ei praegu ega ka tulevikus.

10. Kasutusreeglid

Platvormi ja selle sisu kasutamine peab olema rangelt kooskõlas käesolevate tingimustega. Platvormi sisu tohib kasutada üksnes isiklikul ja mittekaubanduslikul eesmärgil. Platvormi sisu ei tohi kättesaadavaks teha niisugusel kaubanduslikul, hariduslikul ega muul eesmärgil, mis ei ole käesolevates tingimustes sõnaselgelt lubatud. Kasutaja kohustub mitte mingil põhjusel platvormi ega selle sisuga seotud turvatehnoloogiat rikkuma, sellest kõrvale hoidma, seda pöördprojekteerima, pöördkompileerima või pöördtransleerima või muul viisil muutma, samuti mitte rikkuma, eemaldama või muutma platvormil või platvormi sisus sisalduvat digitaalõiguste haldamise teavet, üritama seda teha või aitama teisel isikul seda teha. Kasutaja ei tohi platvormi kahjustada ega kuritarvitada, üritades kasutada tehnoloogiliselt kahjulikke vahendeid või materjale. Platvormi ei ole lubatud kasutada ühelgi eesmärgil, mis on ebaseaduslik, milleks me ei ole luba andnud või mis on muul viisil käesolevate tingimustega vastuolus. Äriühing või tema teenuseosutaja võib platvormi kasutamist nõuetele vastavuse tagamiseks igal ajal jälgida ja kontrollida.

11. Kolmandale isikule kuuluv materjal

Platvormil leiduv teave võib sisaldada linke veebisaitidele, mis ei kuulu äriühingule ega ole tema kontrolli all. Äriühing ei vastuta nende veebisaitide sisu eest ega platvormil esineva kolmandale isikule kuuluva materjali eest.

12. Tundlik materjal

Püüame alati lisada platvormi sisule reitinguteabe, kui see on kättesaadav. Võib juhtuda, et teatav platvormi sisu on kellegi arvates solvav, sündsusetu või taunitav, samuti võib platvormil leiduda seksuaalse sisuga materjali. Kui kohaldatavatest tsensuuriseadustest ei tulene teisiti, vaatab kasutaja platvormi sisu ainult oma vastutusel ning äriühing ei vastuta materjali eest, mida kasutaja peab solvavaks, sündsusetuks või taunitavaks. Osa platvormi sisust on vaadatav vanusepiirangu alusel. Vanusepiiri teadlik ignoreerimine platvormi sisu tellimisel võib olla ebaseaduslik. Sisu kättesaadavaks tegemisel lähtume kasutaja kinnitusest, et ta on piisavalt vana, et kõnealust sisu seaduslikult osta. Kui meil on põhjendatult alust kahtlustada vanusepiirangu rikkumist, võime kasutaja liikmesuse tühistada.

13. Intellektuaalomand

Platvorm ja platvormi sisu sisaldavad teavet ja materjali, mis kuulub ettevõtjale ja/või selle litsentsiandjatele ja/või teenuseosutajatele ning on kaitstud kohaldatava intellektuaalomandiõiguse ja muude õigusaktidega, sealhulgas autoriõigust käsitlevate õigusaktidega. Äriühing jätab endale ja sellistele kolmandatele isikutele kõik nimetatud õigused kõigis maailma jurisdiktsioonides. Platvormi mis tahes sisus sisalduvaid autoriõiguse märkeid ei tohi eemaldada ega muuta ning nende eemaldamisele ja muutmisele ei tohi kaasa aidata ega lubada teistel seda teha või sellele kaasa aidata. Me suhtume oma (ning oma litsentsiandjate ja teenuseosutajate) autoriõiguste rikkumisse tõsiselt. Kasutaja tohib kasutada platvormi sisu ning sellega seotud teavet ja materjale üksnes kooskõlas käesolevate tingimustega ja mitte ühelgi muul eesmärgil; ei tohi alla või üles laadida, kopeerida, paljundada, üldsusele edastada, üle kanda, avaldada, levitada, muuta, manipuleerida, laenutada, liisida, laenata, müüa, levitada ega luua platvormi sisust või selle osadest tuletatud teoseid; ei tohi kopeerida, paljundada, muuta ega mingil viisil manipuleerida platvormi mis tahes osa ega platvormi sisu; ei tohi kasutada platvormi ega selle sisu mis tahes lubamatul viisil. Me jätame endale kõik õigused ja õiguskaitsevahendid, et vältida platvormil või selles sisus sisalduva meile või meie litsentsiandjatele või teenuseosutajatele kuuluva intellektuaalomandi rikkumist. Platvormiga seoses kasutatavad äriühingu kaubamärgid, teenindusmärgid, graafilised kujutised ja logod on äriühingu intellektuaalomand. Platvormi või platvormi sisuga seoses kasutatavad muud kaubamärgid, teenindusmärgid, graafilised kujutised ja logod võivad olla nende omanike kaubamärgid. Kasutajale ei anta mingeid õigusi ega litsentse seoses ühegi eespool nimetatud kaubamärgiga ega selliste kaubamärkide kasutamisega.

14. Liikmesuse lõpetamine

Meil on õigus: lõpetada kasutaja ja äriühingu vahel sõlmitud leping vastavalt käesolevatele tingimustele ja peatada igal ajal ette teatamata juurdepääs platvormile (või selle mis tahes osale) või platvormi sisule. Kui kasutaja ei ole käesolevaid tingimusi rikkunud, hüvitatakse talle vaatamistasu platvormi sisu eest, mille eest ta on juba tasunud, kuid mida ei ole talle lepingu lõpetamise või peatamise ajaks punkti 7 kohaselt kättesaadavaks tehtud. Me ei vastuta selle eest, kui platvorm ei ole mingil põhjusel mingil ajal või ajavahemikul kättesaadav. Aeg-ajalt võime meie ise piirata juurdepääsu platvormi mõnele osale või platvormi sisule. Meil on õigus kasutaja liikmesus igal ajal blokeerida, kui leiame, et ta ei ole mõnda tingimust täitnud. Kasutajal on igal ajal õigus platvormi kasutamine lõpetada.

15. Vastutuse välistamine

Platvormi kasutatakse omal vastutusel. Äriühing ei taga, esinda ega kindlusta platvormi katkematut või veatut kasutamist ega vastuta sellistest sündmustest tuleneva kahju eest, kaasa arvatud kaotus, korruptsioon, rünnak, viirused, sekkumine, häkkimine või muu turvarünne või mis tahes muu tegur, mis ei sõltu äriühingu ja/või tema litsentsiandjate ja/või teenuseosutajate mõistlikust kontrollist, sealhulgas, kuid mitte ainult, kasutaja ühilduva seadme või internetiühenduse olemusest. Äriühing teeb platvormi ja selle sisu kättesaadavaks seadusega lubatud ulatuses ilma mingite tagatisteta, välja arvatud kohaldatavate õigusaktidega tagatud seaduslik kaitse.

16. Vastutuse piiramine

Äriühingu vastutus piirdub käesolevate tingimuste kohaselt ja muul juhul vastutuse määraga, mis võib tuleneda kohaldatavatest õigusaktidest, ning üksnes sellega, et ei ole järgitud garantiid, mis on seotud äriühingu poolt platvormiga seotud kaupade tarnimise või teenuste osutamisega või platvormi sisuga. Äriühing välistab sõnaselgelt vastutuse mis tahes otsese või kaudse kahju eest, mida kasutaja kannab seoses platvormiga või seoses platvormi kasutamisega, kasutamise võimatusega või kasutamise tagajärgedega.

17. Vastutusest vabastamine ja kahju hüvitamine

Kasutaja hüvitab kahjunõuded, mis tulenevad käesolevate tingimuste rikkumisest ja platvormi kasutamisest, ning vabastab äriühingu, selle juhid, töötajad, sidusettevõtjad, agendid, töövõtjad ja litsentsiandjad sel juhul mis tahes vastutusest. Äriühing jätab endale õiguse võtta mis tahes meetmeid, mida peab vajalikuks, et saada tagasi kõik kasutaja võlgnetavad summad. Sellisel juhul kannab kasutaja kõik meie kantavad kulud, sealhulgas, kuid mitte ainult, õigusabi-, sissenõudmis-, vahekohtu- ja kohtukulud.

18. Muu

Käesolevad tingimused kujutavad endast äriühinguga sõlmitud lepingut. Kui mõni tingimuste osa tunnistatakse kehtetuks või mittejõustatavaks, jääb tingimuste ülejäänud osa täielikult jõusse. Kui me ei suuda mõnda tingimuste sätet või tingimustest tulenevat õigust jõustada, ei tähenda see sellest sättest ega mis tahes muust sättest loobumist. Me ei vastuta mis tahes kohustuse täitmatajätmise eest, kui see toimub meist sõltumatutel põhjustel. Jätame endale õiguse saata liikmekontoga seotud e-posti aadressidele platvormiga seotud teateid. Teave loetakse edastatuks e-kirja ärasaatmise hetkest.

19. Kohaldatav õigus

Käesolevad tingimused ja mis tahes nõuded või vaidlused, mis on seotud platvormi ja platvormi sisu kasutamisega, alluvad sellele jurisdiktsioonile, mille piirides äriühing asub.

Download the app to view your purchased content!