Accessibility Links

FILMU NOMAS NOTEIKUMI

1. Definīcijas

“Uzņēmums” ir MOVING SCOPE SAS.

Platformu “Festival Scope” publisko MOVING SCOPE SAS, kura kapitāls ir 169 000 EUR. Uzņēmums ir reģistrēts Parīzes uzņēmumu reģistrā ar Nr. 519 405 401. Uzņēmuma juridiskā adrese ir 59, rue de la Fontaine au Roi, 75011 Paris. Uzņēmumu pārstāv tā priekšsēdētājs Alessandro RAJA.

Tālr.: +33173741914.

Galvenais redaktors: Alessandro RAJA.

Interneta mitināšanas pakalpojumi: Shift72 Limited, Level 5, 149 Alexandra Street Hamilton Central, Hamilton 3204, Jaunzēlande. Tālr.: +64 7 838 1114.

“Atbilstoša ierīce” nozīmē šajos noteikumos minētajā uzskaitījumā iekļautu ierīci, kas ir saderīga ar Platformu.

“Abonents” ir persona, kas iesniegusi nepieciešamo informāciju un piekritusi kļūt par Platformas abonentu, un terminam “Abonements” ir no šīs definīcijas izrietoša nozīme.

“Abonenta konts” ir konts, kuru Abonents atvēris Uzņēmumā, lai ar Platformas starpniecību nomātu Platformas saturu.

“Platformas saturs” ir filma, televīzijas seriāls vai tā epizode vai jebkāda cita programma vai saturs, ko Uzņēmums piedāvā nomai ar Platformas starpniecību.

“Platforma” ir digitālā satura platforma, ko nodrošina Uzņēmums (un/vai citi pakalpojumu sniedzēji Uzņēmuma vārdā), un šis apzīmējums attiecas uz visām platformas lapām un visu tajā ievietoto informāciju, materiālu, tekstu, grafisko materiālu un iespējām.

“Iznomātais saturs” ir Platformas saturs, ko Abonents iznomājis un kas ir pieejams noskatīšanai noteiktā laika periodā.

2. Piekrišana noteikumiem

Lietotājs piekrīt izmantot Uzņēmuma Platformu filmu nomai, pamatojoties uz šajos noteikumos izklāstītajām prasībām.

Šie noteikumi ir juridiski saistoša vienošanās starp lietotāju un Uzņēmumu. Platformas izmantošana (t. i., piekļuve tai, konta izveide un jebkāda Platformas satura noma) ir lietotāja apliecinājums tam, ka viņš piekrīt šiem noteikumiem un apņemas tos ievērot.

Ja saistībā ar Platformu lietotājam nepieciešams sazināties ar Uzņēmumu, saziņas iespējas ir pieejamas tīmekļa vietnes sadaļā “Par mums”.

Uzņēmums patur tiesības šos noteikumus mainīt. Šādā gadījumā ikreiz pirms nākamās Platformas satura nomas Uzņēmums nosūtīs lietotājam uz konta izveides brīdī norādīto e-pasta adresi paziņojumu par atjauninātajiem noteikumiem.

3. Platformas izmantošana

Izmantojot Platformu, ir atļauts nomāt Platformas saturu personiskai lietošanai saskaņā ar šiem noteikumiem, tostarp ievērojot visus nosacījumus, kas attiecas uz konkrētu Platformas saturu.

Lai varētu nomāt Platformas saturu, lietotājam jābūt vismaz 18 gadus vecam un jāatrodas teritorijā, kurā konkrēto Platformas saturu ir atļauts darīt pieejamu. Lietotājs piekrīt neizmantot vai nemēģināt izmantot Platformu ārpus attiecīgās teritorijas. Lai pārliecinātos par to, vai lietotāji ievēro šo prasību, Uzņēmums var izmantot ģeofiltrēšanas/ģeobloķēšanas tehnoloģijas un liegt piekļuvi ārpus attiecīgās teritorijas.

Lietotājs ir atbildīgs par to, lai ikviena persona, kura piekļūst Platformai, izmantojot lietotāja interneta pieslēgumu, ir informēta par šiem noteikumiem un ievēro tos.

4. Tehniskās prasības

Lietotājs veic visus Platformas izmantošanai nepieciešamos pasākumus, tostarp nodrošina izmantoto tehnoloģiju atbilstību Platformas lietošanas tehniskajām prasībām. Lai izmantotu Platformu, ir nepieciešamas Atbilstošas ierīces, noteikta programmatūra (iespējams, par atsevišķu samaksu) un interneta pieslēgums. Šo faktoru darbība var ietekmēt Platformas izmantošanu, un minētās prasības jebkurā laikā var mainīties. Uzņēmums darīs visu iespējamo, lai informētu lietotāju par jebkādām izmaiņām.

5. Atbilstošās ierīces un programmatūra

Sistēmas prasības ir sīki izklāstītas tīmekļa vietnes sadaļā “Palīdzība”. Lietotājs apzinās iespējamību, ka ne visās iepriekš minētajās Atbilstošajās ierīcēs Platforma darbosies nevainojami, it īpaši vecākās ierīcēs, pārlūkprogrammās un/vai operētājsistēmās.

Ļoti vēlama ir piekļuve ātrdarbīgam internetam.

6. Pirkumi un maksājumi

Lai izmantotu Platformu, ir jākļūst par tās Abonentu un jāpiekrīt šiem noteikumiem.

Nomāt Platformas saturu iespējams, tiklīdz lietotājs kļuvis par platformas Abonentu. Maksa par Platformas satura nomu ir minēta Platformā un tiek norādīta pirms maksājuma apstiprināšanas. Laika gaitā nomas maksa var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Pēc tam, kad Platformas satura nomas pieprasījums ticis iesniegts, no pasūtījuma nevar atteikties.

Maksājuma apstrādi par Platformas satura nomu veic trešā persona, kas nodrošina maksājumu vārtejas pakalpojumus. Iznomātais Platformas saturs ir skatāms pēc kredītkartes datu ievades maksājumu sistēmā. Visi maksājumi šajā sistēmā tiek apstrādāti, izmantojot SSL (Secure Socket Layer) protokolu, kurā konfidenciāla informācija tiek šifrēta, lai aizsargātu maksātāja privātumu.

Rodoties aizdomām, ka saistībā ar Platformu ir noticis krāpniecisks kredītkartes darījums, lietotājam ar savu sūdzību ir jāvēršas tieši pie Uzņēmuma. Uzņēmums sadarbosies ar trešo personu, kas nodrošina maksājumu vārtejas pakalpojumus, un sniegs pienācīgu palīdzību sūdzību izskatīšanā.

Uzņēmums neuzņemas atbildību par iespējamiem lietotājam nodarītiem zaudējumiem, ja lietotājs pārkāpis noteikumus vai ja tos pārkāpusi trešā persona, kas Uzņēmumam sniedz maksājumu pakalpojumus, un ar sūdzībām par maksāšanas procesu lietotājam ir jāvēršas tieši pie Uzņēmuma.

7. Abonentu konti

Attiecībā uz Abonenta kontu lietotājam jāievēro šāda svarīga informācija.

Ar kontu saistītā informācija nav izpaužama citām personām.

Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par sava Abonenta konta konfidencialitāti un drošību un par visām darbībām, kas tiek veiktas viņa Abonenta kontā vai ar tā starpniecību.

Lietotājs piekrīt nekavējoties informēt Uzņēmumu par jebkādu viņa Abonenta konta drošības pārkāpumu.

Uzņēmums neatbild par zaudējumiem, kas radušies lietotāja Abonenta konta neatļautas izmantošanas rezultātā.

Izveidojot Abonenta kontu un/vai izmantojot Platformu citas personas vārdā, lietotājs garantē, ka viņam ir minētās personas atļauja to darīt. Turklāt lietotājs uzņemas visu atbildību un sekas attiecībā uz šo noteikumu pārkāpumiem, kas radušies jebkādas lietotāja veiktas neatļautas darbības dēļ.

Lietotājs nedrīkst piekļūt vai mēģināt piekļūt Abonenta kontam, ja viņam nav šā konta piekļuves atļaujas.

Kļūstot par Abonentu un izmantojot Platformu, lietotājs apņemas sniegt precīzu un pilnīgu informāciju un atjaunināt šo informāciju, lai tā vienmēr būtu precīza un pilnīga.

8. Platformas satura noma

Abonentiem Platformas saturs ir pieejams nomai straumēšanas veidā ar Platformas starpniecību.

Platformas saturs ir pieejams tikai tajās teritorijās, kurās konkrēto Platformas saturu ir atļauts darīt pieejamu.

Platformas saturs tiek darīts pieejams un to var sākt skatīties Atbilstošās ierīcēs pēc sekmīgas Platformas satura apmaksas un atkarībā no lietotāja interneta pieslēguma ātruma un saskaņā ar sekojošiem noteikumiem:

Platformas satura noma

Iznomātais saturs būs pieejams noskatīšanai, sākot no iegādes brīža līdz Platformā norādītā laikposma beigām.

Skatoties Iznomāto saturu, var izmantot funkcijas “Uzlikt pauzi” un “Pārtīt”. Apturot vai iepauzējot Iznomātā satura skatīšanos vai atsākot to skatīties no sākuma, noskatīšanai atvēlētais laika periods netiek pagarināts. Skatīšanos iespējams pārtraukt un atsākt vēlākā brīdī.

Nomas perioda laikā Iznomāto saturu atļauts skatīties neierobežotu skaitu reižu.

Lietotājs apzinās, ka, piekļūstot Platformas saturam, parasti tiek patērēts liels datu apjoms. Maksājumi par Platformas satura nomu neietver interneta lietošanas maksu. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par interneta izmantošanu vai maksām, ko lietotāja interneta pakalpojumu sniedzējs var piemērot saistībā ar piekļuvi Platformas saturam.

9. Platformas sniegtie pakalpojumi un pieejamība

Uzņēmums ir tiesīgs jebkurā laikā, iepriekš brīdinot vai nebrīdinot, mainīt, pārtraukt vai izbeigt piekļuvi Platformai vai Platformas saturam.

Uzņēmums nav atbildīgs par Platformas vai Platformas satura nepieejamību, ja lietotājs ir pārkāpis kādu no šiem noteikumiem vai ja šāda nepieejamība ir ārpus Uzņēmuma kontroles. Ja lietotājs ir samaksājis par Platformas saturu, bet Uzņēmums to nav darījis pieejamu lietotājam, Uzņēmuma atbildība par šādu satura nepieejamību ir ierobežota līdz attiecīgā Platformas satura nomas maksas apmēram.

Lietotājs apzinās, ka ne visas tīmekļa vietnē minētās filmas ir vai būs pieejamas nomai.

10. Lietošanas noteikumi

Lietotājs izmanto Platformu un Platformas saturu, stingri ievērojot lietošanas noteikumus.

Lietotājam ir atļauts izmantot Platformas saturu tikai personiskiem, nekomerciāliem mērķiem. Lietotājs nedrīkst Platformas saturu darīt pieejamu komerciālā, izglītojošā vai citā nolūkā, ja tas nav nepārprotami atļauts šajos noteikumos.

Lietotājs apņemas nepārkāpt ar Platformu vai Platformas saturu saistītās drošības tehnoloģijas, neapiet tās, neizmantot reversās inženierijas paņēmienus, nesadalīt, nedemontēt vai neveikt ar tām citas manipulācijas, nedz arī iejaukties, dzēst vai mainīt digitālo tiesību pārvaldības informāciju Platformā vai Platformas saturā, un nemēģināt un nepalīdzēt to darīt citai personai.

Lietotājs nedrīkst izmantot Platformu ļaunprātīgi, tiecoties nelabvēlīgi ietekmēt pakalpojumu ar tehnoloģiski kaitējošiem līdzekļiem vai materiāliem.

Lietotājs apņemas neizmantot Platformu nelikumīgiem vai neatļautiem mērķiem vai citiem nolūkiem, kas ir pretrunā šiem noteikumiem.

Uzņēmums vai tā pakalpojumu sniedzējs jebkurā laikā var atbilstības nodrošināšanas nolūkā uzraudzīt un kontrolēt to, kā lietotājs izmanto Platformu.

11. Trešo personu materiāls

Platformā ievietotā informācija var saturēt saites uz tīmekļa vietnēm, kas nepieder Uzņēmumam vai nav tā pārraudzībā. Uzņēmums neuzņemas atbildību par šo vietņu saturu vai jebkādiem citiem Platformā atrodamiem trešo personu materiāliem.

12. Iebildumus raisošs materiāls

Uzņēmums tiecas iespēju robežās iekļaut novērtējuma informāciju par visu Platformas saturu. Platformā ievietotais saturs lietotāja personiskā ieskatā var būt aizskarošs, nepiedienīgs vai apstrīdams, un Platformā var būt nepārprotami iekļauts šāds saturs. Platformā, ievērojot piemērojamo tiesību aktu prasības attiecībā uz nevēlama satura kontroli, tiek nodrošināts saturs, ko lietotājs izmanto, uzņemoties pilnu atbildību, un lietotājs nevar no Uzņēmuma pieprasīt atbildību par materiāliem, kuri lietotāja ieskatā ir aizskaroši, nepiedienīgi vai iebildumus raisoši.

Platformā var būt ievietots saturs, kura iegādei ir piemērojami vecuma ierobežojumi. Ja lietotājs neatbilst vecuma ierobežojuma prasībai, noteikta Platformas satura apzināta iegāde var būt nelikumīga. Uzņēmums paļaujas uz to, ka, iegādājoties Platformas saturu, lietotājs apliecina, ka viņa vecums atbilst prasībām, lai likumīgi iegādātos konkrēto Platformas saturu. Ja Uzņēmumam ir pamatots iemesls uzskatīt, ka lietotājs nav sasniedzis attiecīgo vecumu, Uzņēmums var pārtraukt lietotāja Abonementu.

13. Intelektuālais īpašums

Platforma un Platformas saturs satur informāciju un materiālus, kas pieder Uzņēmumam un/vai tā licenciāriem un/vai pakalpojumu sniedzējiem un ko aizsargā piemērojamie intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi un citi tiesību akti, tostarp autortiesību jomā. Uzņēmums patur sev un minētām trešām personām visas šādas tiesības visās pasaules jurisdikcijās.

Lietotājs nedrīkst (un nedrīkst ļaut citām personām) atļaut vai palīdzēt citai personai dzēst vai mainīt jebkurā Platformas saturā ietvertu paziņojumu par autortiesībām.

Uzņēmums nopietni reaģē uz savu (un Uzņēmuma licenciāru un pakalpojumu sniedzēju) autortiesību pārkāpumiem.

Lietotāja pienākumi:

Platformas izmantošanas gaitā lietotājs apņemas izmantot Platformas saturu un citu ar to saistīto informāciju un materiālus tikai un vienīgi saskaņā ar šiem noteikumiem un neizmantot to citiem mērķiem;

lietotājs nedrīkst lejupielādēt, augšuplādēt, kopēt, reproducēt, publiskot, nosūtīt, publicēt, pārraidīt, pārveidot, mainīt, iznomāt, patapināt, pārdot vai izplatīt Platformas saturu vai tā daļas vai radīt no tā atvasinātus darbus;

lietotājs nedrīkst kopēt, reproducēt, pārveidot vai mainīt nevienu Platformas un/vai Platformas satura daļu;

lietotājs apņemas neizmantot Platformu vai Platformas saturu neatļautā veidā.

Uzņēmums patur visas tiesības novērst jebkādus pārkāpumus attiecībā uz Uzņēmumam, tā licenciāriem vai pakalpojumu sniedzējiem piederošo intelektuālo īpašumu, kas ietilpst Platformā vai Platformas saturā, un šajā nolūkā izmantot visus tam pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus.

Saistībā ar Platformu izmantotās Uzņēmuma preču zīmes, pakalpojumu zīmes, grafiskās zīmes un logotipi ir Uzņēmuma intelektuālais īpašums. Citas saistībā ar Platformu vai Platformas saturu izmantotās preču zīmes, pakalpojumu zīmes, grafiskās zīmes un logotipi var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Lietotājam nav piešķirtas tiesības vai licences attiecībā uz iepriekš minētajām preču zīmēm un šādu preču zīmju izmantošanu.

14. Pakalpojumu izmantošanas beigšana

Uzņēmums ir tiesīgs

pārtraukt starp lietotāju un Uzņēmumu pastāvošo vienošanos saskaņā ar šiem noteikumiem un

jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt piekļuvi Platformai (vai jebkurai tās daļai) vai jebkādam Platformas saturam.

Pastāvot nosacījumam, ka lietotājs nav pārkāpis šos noteikumus, Uzņēmums atlīdzina lietotājam par Platformas saturu samaksātās summas, ja Uzņēmums līdz pakalpojumu izmantošanas beigšanai vai pārtraukšanai nav šo saturu darījis pieejamu lietotājam, kā paredzēts 7. punktā.

Uzņēmums neuzņemas atbildību, ja kāda iemesla dēļ Platforma kādā brīdī vai uz kādu laiku nav pieejama. Laiku pa laikam Uzņēmums var ierobežot piekļuvi atsevišķām Platformas daļām vai Platformas saturam.

Uzņēmums ir tiesīgs jebkurā brīdī pārtraukt Abonementu, ja tas uzskata, ka lietotājs nav ievērojis kādu no šiem noteikumiem. Lietotājs var jebkurā laikā izbeigt Platformas lietošanu.

15. Atruna

Lietotājs uzņemas atbildību par Platformas lietošanu.

Uzņēmums negarantē nepārtrauktu vai netraucētu Platformas izmantošanu un neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies turpmāk minēto apstākļu rezultātā, cita starpā zaudējumiem, bojājumiem, uzbrukumiem, vīrusiem, iejaukšanos, uzlaušanu vai citiem drošības incidentiem vai jebkādiem citiem faktoriem, kuri ir ārpus Uzņēmuma un/vai tā licenciāru un/vai pakalpojumu sniedzēju kontroles, piemēram, ir saistīti ar lietotāja izmantoto Atbilstošo ierīci vai interneta savienojumu vai citiem faktoriem.

Tiktāl, ciktāl to pieļauj tiesību akti, Uzņēmums Platformas darbību un Platformas saturu nodrošina bez garantijām, izņemot likumā noteikto aizsardzību, ko lietotājam paredz piemērojamie tiesību akti.

16. Atbildības ierobežojumi

Uzņēmuma atbildība ir ierobežota, kā norādīts šajos noteikumos, un līdz saistību apmēram, kas var rasties saskaņā ar jebkuriem piemērojamiem tiesību aktiem, un tikai attiecībā uz to, ka Uzņēmums nav ievērojis ar Platformu vai Platformas saturu saistītās preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas garantijas.

Uzņēmums nepārprotami neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem vai secīgiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas lietotājam radies saistībā ar Platformu, tās izmantošanu vai nespēju to izmantot vai kas iestājies Platformas izmantošanas rezultātā.

17. Atbrīvojums un atlīdzība

Lietotājs piekrīt atlīdzināt Uzņēmumam, tā direktoriem, amatpersonām, darbiniekiem, saistītajiem uzņēmumiem, aģentiem, darbuzņēmējiem un licenciāriem un nenodarīt tiem kaitējumu jebkādu prasību kontekstā, kas radušās, lietotājam pārkāpjot šos noteikumus un izmantojot Platformu.

Uzņēmums patur tiesības veikt visus pasākumus, ko tas uzskata par vajadzīgiem, lai atgūtu summas, ko lietotājs ir parādā Uzņēmumam. Lietotājs piekrīt šādos apstākļos uzņemties atbildību par visām izmaksām un izdevumiem, kas Uzņēmumam radušies, cita starpā par juridisko pakalpojumu izmaksām, iekasēšanas maksām, arbitrāžas un tiesas izmaksām.

18. Dažādi jautājumi

Šie noteikumi visā pilnībā uzskatāmi par vienošanos starp lietotāju un Uzņēmumu attiecībā uz Platformu.

Ja kāda šo noteikumu daļa tiek atzīta par spēkā neesošu vai nepiemērojamu, pārējās šo noteikumu daļas paliek spēkā un ir pilnībā piemērojamas.

Ja Uzņēmums nepieprasa īstenot kādu no šajos noteikumos minētajām tiesībām vai nosacījumiem, tas nenozīmē minētā nosacījuma vai kāda cita nosacījuma atcelšanu.

Uzņēmums neuzņemas atbildību par savu saistību neizpildi, ja tas noticis ārpus Uzņēmuma kontroles esošu iemeslu dēļ. Uzņēmums var nosūtīt uz Abonenta e-pasta adresi dažādus ar Platformu saistītus paziņojumus. Uzņēmuma paziņojumi stājas spēkā nekavējoties, tiklīdz ir izsūtīti.

19. Piemērojamie tiesību akti

Šos noteikumus un to, kā lietotājs izmanto Platformu un Platformas saturu, reglamentē tā jurisdikcija, kurā Uzņēmums ir reģistrēts, un minētais attiecas uz jebkuru prasību vai strīdu, kas jebkādā veidā saistīts ar to, kā lietotājs izmantojis Platformu.

Download the app to view your purchased content!