Accessibility Links

“Szanujemy Twoją prywatność. Korzystanie z platformy podlega naszej polityce ochrony prywatności, o której mowa poniżej.

Pliki z danymi osobowymi są starannie przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Skorzystanie z usługi i założenie konta oznacza, że użytkownicy akceptują przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach niniejszej klauzuli. MOVING SCOPE przywiązuje najwyższą wagę do ochrony i bezpieczeństwa danych użytkowników oraz dba o to, by żadne dane osobowe nie były sprzedawane stronom trzecim.

Zalogowanie się na swoim koncie wymaga od użytkownika podania identyfikatora i hasła. Identyfikatorem jest adres e-mail użytkownika. Do założenia konta potrzebne są następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail. Użytkownik może zostać poproszony o dodatkowe informacje, ale ich podanie nie jest obowiązkowe: kraj, płeć, grupa wiekowa. Prośba o takie dodatkowe informacje może się pojawić w kontekście szczególnych partnerstw, w ramach których MOVING SCOPE gromadzi informacje dotyczące projekcji w imieniu swoich partnerów. Dane przekazywane partnerom pozostają anonimowe i NIE obejmują identyfikatorów ani adresów e-mail użytkowników.

Z użytkownikami można się kontaktować w następujących okolicznościach:

kontaktowanie się w ramach świadczonej usługi.

Przekazywanie użytkownikom drogą elektroniczną informacji o doradztwie dla klientów i o MOVING SCOPE (od 25 maja 2018 r. adres e-mail użytkownika będzie umieszczany na liście mailingowej Festival Scope, jeżeli użytkownik wyrazi na to jednoznaczną zgodę). Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji biuletynu (w dolnej części biuletynu), jak opisano poniżej.

W odniesieniu do Students International Award (nagrody dla studentów z zagranicy): każdy użytkownik/student musi najpierw zatwierdzić wraz z organizatorem konkursu (Unifrance Films) szczegółowe warunki udziału w projekcie Students International Award: projekcje określonej liczby filmów, oceny i recenzje filmów. Takie dane nie są anonimowe. Zakłada się, że jako członkowie platformy Festival Scope użytkownicy/studenci Students International Award wyrażają zgodę na otrzymywanie powiadomień i informacji o usłudze.

Aktualizacja specyfikacji technicznych lub wyznaczenie w tym celu podwykonawcy.

Przechowywanie danych dotyczących usługi i danych osobowych w celu świadczenia usługi.

Umożliwienie partnerom B2B (posiadaczom praw – wyłącznie w przypadku filmów, które reprezentują / festiwalom i organizacjom) dostępu do szczegółowych informacji o projekcjach: tytuł filmu, data i godzina projekcji, kraj i inne szczegóły. Wszystkie dane pozostają anonimowe.

Tworzenie partnerstw usługowych z przedsiębiorstwami trzecimi.

Zgodność z wymogami i przepisami prawnymi.

W związku z powyższymi szczegółowymi celami MOVING SCOPE może, w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi, przekazywać dane osobowe na skalę międzynarodową w celu przechowywania danych dotyczących usług i danych osobowych, umożliwiać MOVING SCOPE lub jego podwykonawcom aktualizowanie specyfikacji technicznych platformy oraz nawiązywać partnerstwa usługowe z osobami trzecimi w ramach obowiązujących uregulowań.

MOVING SCOPE przestrzega odpowiednich przepisów zgodnie z normami branżowymi w celu ochrony danych osobowych użytkowników. Jednak żadna metoda transmisji danych przez internet ani przechowywania elektronicznego nie jest w 100 % zabezpieczona i w związku z tym nie może zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa. MOVING SCOPE nie ma dostępu do haseł użytkowników. MOVING SCOPE powiadamia organ regulacyjny CNIL zgodnie z art. 33 i 34 RODO, jeżeli stwierdzi, że podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia bezpieczeństwa.

Zgodnie z francuską ustawą o informatyce i wolności z 6 stycznia 1978 r. (ze zmianami) oraz rozporządzeniem (UE) 2016679 z 27 kwietnia 2016 r. użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich zmiany, mogą uzyskać dostęp do swoich informacji i otrzymać je w aktualnie używanym formacie po złożeniu wniosku do MOVING SCOPE. Użytkownicy mają trwałe prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich zmiany oraz wysyłania zapytań do webmastera portalu na adres: contact(at)festivalscope.com w celu ich zmiany. Użytkownicy mogą uzyskać bezpośredni dostęp do swoich danych osobowych na stronie internetowej za pośrednictwem zakładki „Moje konto”. W uzasadnionych przypadkach użytkownicy mogą również sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych. Więcej informacji o przysługujących im prawach mogą znaleźć na platformie internetowej CNIL. Taki sprzeciw może uniemożliwić im korzystanie z usług. Użytkownicy mogą zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na następujący adres: MOVING SCOPE, 59 rue de la Fontaine au Roi, 75011 Paris, France.

Użytkownicy uznają, że w przypadku szkód poniesionych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez MOVING SCOPE podlega to ograniczeniom zgodnie z klauzulą odpowiedzialności określoną w obowiązujących warunkach.

MOVING SCOPE przekazuje dane użytkowników w następujących przypadkach: przekazanie danych spółce siostrzanej lub dominującej, które podlegają niniejszym warunkom lub egzekwują przepisy zapewniające co najmniej równoważny poziom ochrony; przekazanie danych partnerom B2B, którzy zawarli umowę z MOVING SCOPE (jak określono powyżej) i podobnie jak MOVING SCOPE zobowiązali się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych; przekazanie danych podwykonawcom, którzy w imieniu MOVING SCOPE odpowiadają za świadczenie takich usług jak zamówienia sprzętu, płatności (karta kredytowa), przetwarzanie opóźnień w płatnościach, usługi dla klientów lub przetwarzanie danych; przekazanie danych w przypadku restrukturyzacji spółki, np. połączenia i przejęcia, oraz przeniesienie istotnej części lub całości udziałów MOVING SCOPE; w ramach zobowiązań prawnych.

Jeżeli jest to zalecane prawem, w przypadku przekazywania danych osobowych podwykonawcom w ramach niniejszego artykułu MOVING SCOPE sporządza szczegółową umowę zgodnie z decyzją Komisji (2010/87/UE) na podstawie standardowych klauzul dotyczących przekazywania danych osobowych podwykonawcom z siedzibą w państwach trzecich.

Platforma może umożliwić użytkownikom wymianę niektórych treści platformy dotyczących usług świadczonych przez strony trzecie, szczególnie w sieciach społecznościowych. Dzielenie się niektórymi informacjami publikowanymi przez platformę z osobami trzecimi świadczącymi usługi zazwyczaj wymaga od użytkowników zaakceptowania warunków korzystania z usług świadczonych przez te osoby trzecie i ewentualnie udostępnienia im niektórych informacji przekazanych MOVING SCOPE. Kontakt z osobami trzecimi świadczącymi usługi nie wchodzi w zakres odpowiedzialności MOVING SCOPE i użytkownicy nawiązują go na własne ryzyko zgodnie z warunkami korzystania z usług świadczonych przez osoby trzecie. Użytkownicy rozumieją w szczególności, że osoby trzecie świadczące usługi będą mogły gromadzić informacje o nich i o korzystaniu przez nich z platformy, jeżeli udostępnią oni pewne treści w swoich serwisach, a zwłaszcza linki do platformy.

Członkowie platformy wyrażają zgodę na otrzymywanie powiadomień i ofert handlowych dotyczących usług świadczonych przez Festival Scope Pro za pośrednictwem dowolnych środków, a zwłaszcza poczty elektronicznej. Członkowie mogą również otrzymywać biuletyn informacyjny na powiązany z ich kontem adres e-mail. Jeżeli członkowie wyrażą taką wolę, mogą zrezygnować z wszelkich wysyłanych wiadomości elektronicznych, np. biuletynów informacyjnych, klikając w przycisk „Zrezygnuj z subskrypcji” umieszczony na końcu każdej wiadomości elektronicznej.

Rezygnacja – usunięcie konta. Użytkownik ma prawo zwrócić się do MOVING SCOPE o usunięcie swojego konta wraz ze wszystkimi istotnymi powiązanymi z nim informacjami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że MOVING SCOPE może usunąć wszystkie informacje i dane zapisane na jego koncie w ciągu 5 (pięciu) dni od złożenia wniosku. MOVING SCOPE usunie również adres e-mail tego użytkownika ze swojej bazy danych biuletynów informacyjnych. Użytkownik nie może usunąć swojego konta bez rezygnacji z członkostwa. Ustala się, że obowiązują płatności za pozostały okres członkostwa i że nie podlegają one w żadnym wypadku zwrotowi, a użytkownik nadal uiszcza składki członkowskie do końca wymaganego okresu.”

Download the app to view your purchased content!