Accessibility Links

Mēs respektējam jūsu privātumu. Lietojot platformu, ir spēkā mūsu privātuma politika.
Personas datu apstrāde platformā notiek saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem, ievērojot pienācīgu rūpību. Izmantojot platformas sniegtos pakalpojumus un izveidojot kontu, lietotāji piekrīt savu personas datu apstrādei atbilstoši šīs klauzulas noteikumiem. MOVING SCOPE piešķir ļoti lielu nozīmi lietotāju datu aizsardzībai un drošībai un nodrošina, ka personas dati netiek komerciāli nodoti trešām personām.

Pieslēdzoties savam kontam, lietotājam ir jāievada lietotājvārds un parole. Lietotājvārds ir lietotāja e-pasta adrese. Konta izveidei nepieciešamie dati ir vārds un e-pasta adrese. Papildus var būt prasīts norādīt arī valsti, dzimumu un vecuma grupu, taču šī informācija nav obligāta. Šāda papildu informācija var tikt prasīta konkrētu partnerību ietvaros, kuru vajadzībām MOVING SCOPE savu partneru vārdā vāc ar filmu demonstrēšanu saistītu informāciju. Partneriem pārsūtītajos datos par filmu demonstrēšanu NETIEK iekļauts lietotāja vārds un e-pasta adrese — šie dati paliek anonīmi.

Ar lietotājiem var sazināties turpmāk minētajos apstākļos.

Saziņa ar lietotāju pakalpojuma sniegšanas ietvaros.

Lietotāju informēšana par klientu konsultācijām un informācijas par MOVING SCOPE izsūtīšana e-pasta paziņojumos (kopš 2018. gada 25. maija pastāvot sistēmai “Opt in”, tiek pieņemts, ka lietotājs ir konkrēti apstiprinājis sava e-pasta adreses iekļaušanu “Festival Scope” adresātu sarakstā). Lietotājs var jebkurā laikā atteikties no jaunumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā e-pasta paziņojuma beigās.

Attiecībā uz Starptautisko (ārvalstu) studentu balvu “Students International Award” ir spēkā šādi nosacījumi: katrs lietotājs/students kopā ar balvas organizatoru (“Unifrance Films”) iepriekš apstiprina savu piekrišanu īpašajiem dalības nosacījumiem “Students International Award” projektā, proti, apņemšanos noskatīties iepriekš noteiktu skaitu filmu, novērtēt filmas un rakstīt par tām. Šie dati nav anonīmi. “Students International Award” lietotājs/students kā “Festival Scope” biedrs piekrīt saņemt paziņojumus un informāciju par pakalpojumu.

Tehnisko specifikāciju atjaunināšana vai šī uzdevuma uzticēšana apakšuzņēmējam.

Pakalpojuma un personas datu glabāšana pakalpojuma darbības nodrošināšanas vajadzībām.

Detalizētas, iepriekš noteiktas informācijas nodrošināšana B2B partneriem (tiesību turētājiem — tikai attiecībā uz filmām, ko tie pārstāv / festivāliem un organizācijām) par filmu demonstrēšanu: filmas nosaukums, demonstrēšanas laiks, valsts u. c. ziņas. Tiek nodrošināta visu ar demonstrēšanu saistīto datu anonimitāte.

Pakalpojumu partnerību izveide ar trešo personu uzņēmumiem.

Tiesību aktu prasību un noteikumu ievērošana.

Saistībā ar iepriekš minētajiem detalizētajiem mērķiem MOVING SCOPE, ciktāl tas nepieciešams pakalpojuma sniegšanai, var starptautiski pārsūtīt personas datus, lai uzglabātu pakalpojumus un ar tiem saistītos personas datus, ļautu MOVING SCOPE vai apakšuzņēmējiem atjaunināt platformas tehniskās specifikācijas un lai piemērojamo noteikumu ietvaros dibinātu partnerības ar trešo personu pakalpojumiem.

Lai aizsargātu lietotāju personas datus, MOVING SCOPE ievēro atbilstošus nozares standartus. Tomēr neviena tīmekļa vidē īstenotas datu pārsūtīšanas vai elektroniskās uzglabāšanas metode nav 100 % droša, tādēļ absolūtu drošību garantēt nav iespējams. MOVING SCOPE nav piekļuves lietotāju parolēm. Ja personas datu apstrādē ir konstatēts drošības pārkāpums, MOVING SCOPE saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 33. un 34. pantu par to ziņo reglamentējošai institūcijai CNIL.

Saskaņā ar 1978. gada 6. janvāra likuma “Informatique et liberté” grozīto redakciju un 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016679 lietotājiem ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos mainīt un viņi var piekļūt savai informācijai un saņemt to plaši izmantotā formātā, nosūtot pieprasījumu MOVING SCOPE. Lietotājiem ir pastāvīgas tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos mainīt, kā arī pieprasīt tos mainīt, sazinoties ar tīmekļa vietnes pārzini: contact (at) festivalscope.com. Lietotājiem ir tieša piekļuve saviem personas datiem tīmekļa vietnes sadaļā “Mans konts”. Leģitīmu apsvērumu dēļ lietotāji var iebilst pret savu personas datu apstrādi. Papildu informāciju par savām tiesībām lietotāji var uzzināt CNIL tīmekļa platformā. Iebilstot pret personas datu apstrādi, pakalpojumi var kļūt nepieejami. Iebildumus pret savu personas datu apstrādi lietotāji var paust rakstiski, adresējot tos MOVING SCOPE, 59 rue de la Fontaine au Roi, 75011 Paris, France.

Lietotāji atzīst, ka gadījumā, ja MOVING SCOPE veiktas personas datu izmantošanas dēļ viņiem nodarīts kaitējums, tas ir ierobežots tiktāl, ciktāl to paredz šajos noteikumos un nosacījumos iekļautā atbildības klauzula.

MOVING SCOPE lietotāju datus dara zināmus šādos gadījumos: nododot datus meitasuzņēmumiem vai mātesuzņēmumiem, kuriem būtu jāievēro šie noteikumi un nosacījumi vai jāpilda noteikumi, kas paredz vismaz tādu pašu aizsardzības līmeni; nododot datus B2B partneriem, kuri ir noslēguši līgumu ar MOVING SCOPE (kā noteikts iepriekš) un ir apņēmušies ievērot tādus pašus datu aizsardzības noteikumus kā MOVING SCOPE; nododot datus apakšuzņēmējiem, kuri MOVING SCOPE vārdā uzņēmušies sniegt tādus pakalpojumus kā aprīkojuma pasūtīšana, maksājumi (kredītkartes), kavētu maksājumu apstrāde, klientu apkalpošana vai datu apstrāde; nododot datus uzņēmuma pārstrukturēšanas gadījumā, piemēram, apvienošanās un pārņemšanas un būtiskas MOVING SCOPE akciju daļas vai visu akciju nodošanas gadījumā; juridisku pienākumu izpildes ietvaros.

Nododot personas datus apakšuzņēmējiem šajā punktā minētajos gadījumos un ja to paredz tiesību akti, MOVING SCOPE sagatavo precīzu līgumu saskaņā ar Eiropas Komisijas Lēmumu 2010/87/ES par standartklauzulām attiecībā uz personas datu pārsūtīšanu apakšuzņēmējiem trešās valstīs.

Platforma var atļaut lietotājiem kopīgot dažus platformas satura elementus, izmantojot trešo personu pakalpojumus, jo īpaši sociālos tīklus. Kopīgojot platformā publicētu informāciju ar trešo personu pakalpojumu starpniecību, parasti no lietotājiem tiek prasīts sniegt piekrišanu minēto trešo personu pakalpojumu izmantošanas noteikumiem un, iespējams, kopīgot noteiktu informāciju, kas darīta zināma MOVING SCOPE. Pieslēgšanās trešo personu pakalpojumiem neietilpst MOVING SCOPE atbildības jomā. Lietotāji tiem pieslēdzas, paši uzņemoties risku un ievērojot trešās personas sniegto pakalpojumu izmantošanas noteikumus un nosacījumus. Īpaši jāpiemin, ka lietotāji apzinās, ka, viņiem veicot satura kopīgošanu ar trešo personu sniegtiem pakalpojumiem, jo īpaši kopīgojot saites uz platformu, trešā persona, kas ir minēto pakalpojumu sniedzējs, varēs iegūt informāciju par lietotāju un to, kā lietotājs izmanto platformu.

Biedri piekrīt saņemt paziņojumus un komerciālus piedāvājumus par “Festival Scope Pro” sniegtajiem pakalpojumiem jebkādā formātā, jo īpaši ar e-pasta starpniecību. Izmantojot lietotāja kontā norādīto e-pasta adresi, biedriem var tikt nosūtīts arī jaunumu apkopojums. Biedri pēc savas izvēles var atteikties no jebkādiem elektroniskās komunikācijas sūtījumiem, piemēram, no jaunumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā elektroniskā paziņojuma beigās.

Pakalpojumu izmantošanas beigšana un konta slēgšana. Lietotājam ir tiesības pieprasīt MOVING SCOPE dzēst lietotāja kontu un visu ar to saistīto informāciju. Lietotājs apzinās, ka 5 (piecu) dienu laikā pēc šāda pieprasījuma saņemšanas MOVING SCOPE var bloķēt visu kontā saglabāto informāciju un datus. Turklāt MOVING SCOPE dzēsīs minētā lietotāja e-pasta adresi no jaunumu abonēšanas datubāzes. Slēdzot kontu, lietotājs vienlaikus zaudē platformas biedra statusu. Lietotājs apzinās, ka maksājumi par atlikušo periodu uzskatāmi par galīgi iegūtiem un nekādā gadījumā netiek atmaksāti, un lietotājs turpina maksāt biedra naudu līdz atlikušā perioda beigām.

Download the app to view your purchased content!