Accessibility Links

WARUNKI WYPOŻYCZANIA FILMÓW

1. Definicje

Określenia „spółka”, „my” i „nas” oznaczają MOVING SCOPE SAS.

MOVING SCOPE SAS z kapitałem 169 000 EUR publikuje Festival Scope. Spółka jest zarejestrowana w rejestrze spółek w Paryżu pod numerem 519 405 401. Jej siedziba mieści się pod adresem: 59, rue de la Fontaine au Roi, 75011 Paris. Reprezentuje ją prezes Alessandro RAJA.

Tel. +33 173741914

Redaktor wydawniczy: Alessandro RAJA

Usługa hostingu internetowego: Shift72 Limited, Level 5, 149 Alexandra Street Hamilton Central, Hamilton 3204. New Zealand. Tel. +64 7 838 1114

„Urządzenia kompatybilne” oznaczają wymienione w niniejszych warunkach urządzenia kompatybilne z platformą.

„Członek” oznacza osobę, która dostarczyła wymagane informacje i zaakceptowała członkostwo na platformie; równoważne znaczenie ma termin „członkostwo”.

„Konto członkowskie” oznacza konto założone przez członka w celu wypożyczania treści na platformie za pośrednictwem platformy.

„Treści na platformie” oznaczają film, serial telewizyjny lub odcinek serialu telewizyjnego bądź dowolny inny program lub treść, udostępniane przez nas do wypożyczenia za pośrednictwem platformy.

„Platforma” oznacza platformę treści cyfrowych udostępnianych przez nas (lub w naszym imieniu przez naszych dostawców usług będących osobami trzecimi); termin ten obejmuje wszystkie strony platformy oraz wszystkie informacje, materiały, tekst, grafiki i narzędzia na platformie.

„Wypożyczana treść” oznacza treść, którą członek wypożycza na platformie i którą może oglądać przez określony czas.

2. Akceptacja warunków

Warunki te stanowią podstawę twojej zgody na korzystanie z platformy spółki w celu wypożyczania filmów.

Warunki te stanowią prawnie wiążącą umowę między tobą a spółką. Korzystając z platformy (co obejmuje dostęp do platformy, założenie konta i wypożyczanie treści na platformie), akceptujesz niniejsze warunki i zgadzasz się ich przestrzegać.

Jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie platformy, przejdź do zakładki „O nas”.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków. W takim przypadku przed następnym wypożyczeniem treści na platformie otrzymasz e-mail z informacją o zmianie warunków na adres poczty elektronicznej podany przy zakładaniu konta.

3. Korzystanie z platformy

Platforma umożliwia ci wypożyczanie treści na platformie na użytek własny zgodnie z niniejszymi warunkami, w tym z wszelkimi konkretnymi warunkami dotyczącymi szczególnych treści na platformie.

Aby wypożyczyć treści na platformie, musisz mieć ukończone co najmniej 18 lat i przebywać na terytorium, na którym dane treści są dostępne. Zgadzasz się, że nie będziesz korzystać ani próbować korzystać z platformy spoza wyżej określonego terytorium. Możemy stosować technologie filtrowania lub blokowania geograficznego, aby sprawdzić, czy dotrzymujesz warunków, i uniemożliwić ci dostęp do platformy spoza wskazanego terytorium.

Twoim obowiązkiem jest dopilnowanie, by wszystkie osoby, które mają dostęp do platformy za pośrednictwem twojego łącza internetowego, zapoznały się z niniejszymi warunkami i ich przestrzegały.

4. Wymogi technologiczne

Twoim obowiązkiem jest dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności w celu uzyskania dostępu do platformy, włącznie ze stosowaniem technologii umożliwiającej ci korzystanie z platformy. Korzystanie z platformy wymaga urządzeń kompatybilnych, określonego oprogramowania (może być płatne) oraz dostępu do internetu. Czynniki te mogą wpłynąć na korzystanie z platformy, a wymogi te mogą w każdej chwili ulec zmianie. Dołożymy wszelkich starań, aby poinformować cię o wszelkich zmianach.

5. Urządzenia kompatybilne i oprogramowanie

Wymogi systemowe opisano szczegółowo w zakładce „Pomoc”. Przyjmujesz do wiadomości, że platforma może nie działać na wszystkich wyżej wymienionych urządzeniach kompatybilnych, zwłaszcza w przypadku starszych urządzeń, przeglądarek lub systemów operacyjnych.

Zdecydowanie zalecamy używanie szybkiego łącza internetowego.

6. Zakup i płatność

Jeśli chcesz korzystać z platformy, musisz zostać jej członkiem i zaakceptować niniejsze warunki.

Po uzyskaniu członkostwa możesz wypożyczać treści na platformie. Opłaty za wypożyczanie treści na platformie określono na platformie. Poinformujemy cię o nich przed potwierdzeniem płatności. Opłaty mogą niekiedy ulegać zmianie bez uprzedzenia.

Po złożeniu zamówienia na wypożyczenie treści na platformie nie możesz go już anulować.

Przetwarzaniem płatności za wypożyczanie treści na platformie zajmuje się dostawca bramki płatniczej będący osobą trzecią. Zanim uzyskasz dostęp do treści na platformie, musisz podać w systemie płatności dane swojej karty kredytowej. Wszystkie płatności dokonywane za pośrednictwem tego systemu są przetwarzane z wykorzystaniem protokołu SSL (ang. Secure Socket Layer), w ramach którego informacje szczególnie chronione są szyfrowane w celu ochrony twojej prywatności.

Jeżeli podejrzewasz, że na platformie dokonano oszukańczej transakcji kartą kredytową, musisz skontaktować się bezpośrednio ze spółką, która rozpatrzy twoją skargę. Spółka będzie współpracowała z dostawcą bramki płatniczej będącym osobą trzecią w celu udzielania odpowiedniej pomocy przy rozpatrywaniu wszelkich skarg.

Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty, które możesz ponieść w wyniku naruszenia warunków przez ciebie lub naszego dostawcę usług płatniczych będącego osobą trzecią. W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących procesu płatności musisz się zwrócić bezpośrednio do spółki.

7. Konta członkowskie

Ważne informacje na temat twojego konta członkowskiego: – nie podawaj nikomu informacji o swoim koncie;

ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności i bezpieczeństwa swojego konta członkowskiego oraz za wszystkie czynności dokonywane na nim lub za jego pośrednictwem;

zgadzasz się niezwłocznie powiadomić spółkę o wszelkim nieuprawnionym dostępie do twojego konta członkowskiego;

spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty wynikające z nieuprawnionego wykorzystania twojego konta członkowskiego.

Jeżeli zakładasz konto członkowskie lub korzystasz z platformy w imieniu osoby trzeciej, gwarantujesz, że ta osoba cię do tego upoważniła. Ponadto przejmujesz pełną odpowiedzialność i akceptujesz konsekwencje w przypadku jakichkolwiek naruszeń tych warunków wynikających z każdej dokonanej przez ciebie nieuprawnionej czynności.

Nie możesz uzyskać ani próbować uzyskać dostępu do konta członkowskiego, do którego nie masz upoważnienia.

Zgadzasz się podać dokładne i kompletne informacje w momencie uzyskania członkostwa na platformie i podczas korzystania z niej, a ponadto zgadzasz się aktualizować takie informacje, aby zachować ich dokładność i kompletność.

8. Wypożyczanie treści na platformie

Członkowie mogą wypożyczać treści na platformie i odtwarzać je za pośrednictwem platformy.

Treści na platformie są dostępne wyłącznie na terytoriach, na których zezwolono na dostęp do danych treści.

Po dokonaniu opłaty za korzystanie z platformy uzyskasz dostęp do treści na platformie i możesz rozpocząć ich odtwarzanie na urządzeniach kompatybilnych.

W zależności od treści i prędkości łącza internetowego:

Wypożyczanie treści na platformie

Bezpośrednio po dokonaniu opłaty za wypożyczenie możesz oglądać wypożyczone treści przez okres określony na platformie.

Możesz zatrzymywać i przewijać wypożyczone treści. Przerwanie, zatrzymanie lub ponowne odtworzenie wypożyczonych treści nie wydłuża czasu przewidzianego na oglądanie. Możesz przerwać odtwarzanie i kontynuować je później.

W okresie wypożyczenia możesz obejrzeć wypożyczone treści dowolną ilość razy.

Przyjmujesz do wiadomości, że dostęp do treści na platformie zazwyczaj oznacza dużą ilość przesyłanych danych. Opłaty za wypożyczanie treści na platformie nie obejmują żadnych opłat za korzystanie z internetu. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z internetu lub za opłaty, które twój dostawca usług internetowych może pobierać w związku z dostępem do treści na platformie.

9. Obsługa platformy i dostępność

Możemy zmienić lub zawiesić platformę bądź wszelkie dostępne na niej treści, lub zaprzestać ich obsługi w dowolnym momencie za uprzednim powiadomieniem lub bez takiego powiadomienia.

Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku, gdy platforma lub jakiekolwiek zamieszczone na niej treści nie są dostępne z powodu naruszenia przez członka któregokolwiek z niniejszych warunków, ani też gdy brak dostępności wynika z przyczyn od nas niezależnych. Jeżeli mimo dokonania opłaty nie masz dostępu do treści na platformie, nasza odpowiedzialność za taki brak dostępności ogranicza się do ceny wypożyczenia treści.

Przyjmujesz do wiadomości, że nie wszystkie nasze filmy wymienione na naszej stronie internetowej można wypożyczać lub będzie można wypożyczać w przyszłości.

10. Zasady korzystania

Musisz korzystać z platformy i z treści na platformie ściśle zgodnie z niniejszymi warunkami.

Z treści na platformie możesz korzystać wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego. Treści na platformie nie możesz udostępniać w celach komercyjnych, edukacyjnych ani w żadnym innym celu, który nie jest wyraźnie dozwolony w niniejszych warunkach.

Zgadzasz się nie naruszać, nie obchodzić, nie stosować inżynierii odwrotnej, nie dekompilować, nie demontować ani w żaden inny sposób nie ingerować w technologie bezpieczeństwa związane z platformą i treściami na platformie, ani nie ingerować w informacje dotyczące zarządzania cyfrowymi prawami autorskimi dotyczącymi platformy lub treści na platformie, nie usuwać ich ani nie zmieniać, ani też pomagać w tym czy próbować pomagać osobie trzeciej.

Nie możesz wykorzystywać platformy niezgodnie z jej przeznaczeniem ani w niewłaściwy sposób, stanowiący próbę zakłócenia usługi za pomocą szkodliwych środków lub urządzeń technicznych.

Platformy nie możesz wykorzystywać w żadnym celu niezgodnym z prawem, niedozwolonym przez nas ani sprzecznym z niniejszymi warunkami.

Korzystanie z platformy może być w dowolnym momencie monitorowane i kontrolowane przez spółkę lub jej dostawcę usług w celu zapewnienia przestrzegania przepisów.

11. Materiały należące do osób trzecich

Niektóre informacje na platformie mogą być powiązane ze stronami, które nie są własnością spółki ani nie podlegają jej kontroli. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron ani za materiały należące do osób trzecich, które mogą pojawiać się na platformie.

12. Nieodpowiednie treści

Staramy się, by wszystkie treści na platformie miały oznaczenia wiekowe, jeśli tylko są dostępne. Możesz uznać, że twoim zdaniem niektóre treści na platformie zawierają treści szkodliwe, nieprzyzwoite lub nieodpowiednie. Niektóre z nich mogą również zawierać treści o wyraźnie seksualnym charakterze. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów dotyczących cenzury platforma udostępnia treści na platformie na ryzyko użytkownika, a spółka nie ponosi odpowiedzialności za materiały, które może on uznać za szkodliwe, nieprzyzwoite lub nieodpowiednie.

Zakup niektórych treści na platformie może być objęty ograniczeniami wiekowymi. Świadomy zakup treści na platformie może być niezgodny z prawem, jeżeli nie spełniasz wymogu minimalnego wieku. Przy zakupie treści na platformie polegamy na twoim oświadczeniu o wymaganym wieku, umożliwiającym legalny zakup danej treści na platformie. Możemy zawiesić twoje członkostwo, jeżeli będziemy mieć uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że twoje oświadczenie o wymaganym wieku jest niezgodne z prawdą.

13. Własność intelektualna

Platforma i treści na platformie zawierają informacje i materiały będące własnością spółki, jej licencjodawców lub dostawców usług. Są one chronione stosownymi prawami własności intelektualnej i innymi przepisami, w tym przepisami dotyczącymi praw autorskich. Spółka zastrzega sobie i takim osobom trzecim wszystkie te prawa we wszystkich jurysdykcjach na całym świecie.

Nie możesz nikogo upoważniać (ani zezwalać na to osobom trzecim) do usuwania lub ingerowania w informacje o prawach autorskich zawarte w treściach na platformie ani nie możesz nikomu w tym pomagać.

Bardzo poważnie podchodzimy do naruszania naszych praw autorskich (oraz praw naszych licencjodawców i dostawców usług). Pamiętaj, że:

możesz korzystać z treści na platformie oraz ze związanych z nimi informacji i materiałów wyłącznie na platformie zgodnie z niniejszymi warunkami i w żadnym innym celu;

nie możesz pobierać, ładować, kopiować, powielać, udostępniać publicznie, przekazywać, publikować, transmitować, zmieniać, przeinaczać, wynajmować, dzierżawić, pożyczać, sprzedawać, rozpowszechniać treści na platformie lub ich części ani tworzyć żadnych utworów pochodnych od tych treści lub ich części;

nie możesz kopiować, powielać, zmieniać ani w żaden inny sposób przeinaczać którejkolwiek z części platformy ani treści na platformie;

nie możesz wykorzystywać platformy ani treści na platformie w jakikolwiek niedozwolony sposób.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa i dostępne nam środki odwoławcze, aby zapobiec wszelkim naruszeniom naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej naszych licencjodawców lub naszych dostawców usług, która to własność obejmuje platformę i treści na platformie.

Znaki towarowe, znaki usługowe, grafiki i logo spółki używane w związku z platformą są własnością intelektualną spółki. Inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafiki i logo używane w związku z platformą lub z treściami na platformie mogą być znakami towarowymi ich właścicieli. Nie otrzymujesz żadnych praw ani licencji w odniesieniu do któregokolwiek z wyżej wspomnianych znaków towarowych ani do używania w jakikolwiek sposób tych znaków towarowych.

14. Wypowiedzenie umowy

Możemy:

wypowiedzieć zawartą na niniejszych warunkach umowę między tobą a spółką oraz

zawiesić dostęp do platformy (lub dowolnej jej części) bądź do dowolnych treści na platformie w dowolnym momencie, bez uprzedzenia.

O ile nie naruszysz niniejszych warunków, w momencie wypowiedzenia lub zawieszenia umowy zwrócimy ci dokonane opłaty za wszystkie treści na platformie, których ci pomimo to nie udostępniono, zgodnie z klauzulą 7.

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli z jakiegokolwiek powodu platforma będzie w dowolnym momencie lub przez jakikolwiek okres niedostępna. Możemy czasem ograniczać dostęp do niektórych części platformy lub do treści na platformie.

Mamy prawo w dowolnym momencie zablokować twoje członkostwo, jeżeli uznamy, że nie dotrzymujesz któregokolwiek z niniejszych warunków. W każdej chwili możesz zaprzestać korzystania z platformy.

15. Wyłączenie odpowiedzialności

Korzystasz z platformy na własne ryzyko.

Spółka nie gwarantuje ani nie poręcza nieprzerwanego lub wolnego od błędów korzystania z platformy ani nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty wynikające z takich zdarzeń, w tym m.in. za straty, uszkodzenia, ataki, wirusy, ingerencję z zewnątrz, zhakowanie lub inne naruszenia bezpieczeństwa czy inne czynniki poza kontrolą spółki, jej licencjodawców lub dostawców usług, w tym m.in. związane z właściwościami urządzenia kompatybilnego lub połączenia internetowego.

W zakresie, w jakim zezwala na to prawo, platforma i treści na platformie są udostępniane przez spółkę bez jakiegokolwiek rodzaju poręczeń lub gwarancji innych niż ochrona ustawowa przysługująca użytkownikom na mocy obowiązujących przepisów.

16. Ograniczenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność spółki jest ograniczona zgodnie z niniejszymi warunkami, a poza nimi do zakresu ewentualnej odpowiedzialności wynikającej z obowiązujących przepisów i to wyłącznie z tytułu niedotrzymania którejkolwiek z gwarancji dotyczących dostawy towarów lub świadczenia usług przez spółkę w odniesieniu do platformy lub treści na platformie.

Spółka wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie, pośrednie lub dalsze straty lub szkody poniesione przez dowolnego użytkownika w związku z platformą lub w związku z korzystaniem z platformy, niemożnością korzystania z niej lub rezultatami korzystania z niej.

17. Zwolnienie i odszkodowanie

W odniesieniu do wszelkich roszczeń wynikających z naruszenia przez ciebie niniejszych warunków i zasad korzystania z platformy zgadzasz się wypłacić odszkodowanie i uznać, że spółka, jej dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, przedstawiciele, wykonawcy i licencjodawcy są wolni od odpowiedzialności.

Spółka zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań, które uzna za konieczne, w celu odzyskania wszelkich należnych kwot. Zgadzasz się z tym, że w takim przypadku będziesz musiał pokryć wszelkie poniesione przez nas koszty i wydatki, w tym m.in. opłaty sądowe, opłaty windykacyjne, koszty arbitrażu i koszty postępowania sądowego.

18. Różne

Niniejsze warunki stanowią ogół umowy zawartej między tobą a spółką w odniesieniu do platformy.

Jeżeli którykolwiek z elementów niniejszych warunków zostanie uznany za nieważny lub niewykonalny, pozostałe elementy niniejszych warunków pozostają w mocy i są nadal skuteczne.

Nieegzekwowanie któregokolwiek z praw lub postanowień zawartych w niniejszych warunkach nie jest równoznaczne z uchyleniem takiego ani któregokolwiek innego postanowienia.

Nie ponosimy odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań z przyczyn niezależnych od naszej woli. Możemy powiadamiać cię w kwestiach dotyczących platformy, wysyłając wiadomość e-mail na twój adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji. Powiadomienia stają się skuteczne bezzwłocznie po ich wysłaniu.

19. Prawo właściwe

W razie wszelkich roszczeń lub sporów w jakikolwiek sposób związanych z korzystaniem z platformy niniejsze warunki oraz korzystanie z platformy i z treści na platformie podlegają jurysdykcji, w której spółka ma siedzibę.

Download the app to view your purchased content!